Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Akciós termékek

Ár 39 800 Ft (115 euro)
Raktáron
Ár 20 890 Ft (61 euro)
Raktáron
Ár 11 990 Ft (35 euro)
Raktáron

Legnépszerűbbek

Ár 18 980 Ft (55 euro)
Raktáron
Ár 33 790 Ft (98 euro)
Raktáron
Ár 9 790 Ft (28 euro)
Raktáron

Szavazás

MI A VÉLEMÉNYE A WEBSHOPRÓL új szavazás 2021.07.27-től

Nagyon JÓ 0% 0% Kózepes 0% Elmegy 0%
www.speedscooter.hu

Elektronikus jótálás jegy
Elektronikus Jótálás jegy

Elektronikus Jótálás jegy 

A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor
beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet), ami alapján a vállalkozásnak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet
mellékletében felsorolt új termékekre (a továbbiakban: jótállásköteles termék). Hangsúlyozni kell, hogy
a kötelezı jótállás kötelezettje a vállalkozás: az, akit a fogyasztóval kötött szerzıdés a szerzıdés
tárgyát képezı szolgáltatás nyújtására kötelez.
A vállalkozás kötelezettsége tehát, hogy jótállásköteles termék értékesítésekor a fogyasztó részére –
a Korm. rendelet által elıírt tartalmi követelményeknek megfelelı – jótállási jegy kerüljön átadásra.
A jótállási jegy minta elkészítésénél az volt a célunk, hogy olyan dokumentumot bocsássunk a
vállalkozások rendelkezésére, amelyet valamennyi, a Korm. rendelet alapján kötelezı jótállás alá esı
termék értékesítése esetében használhatnak. A jótállási jegyet a vállalkozásnak a Korm. rendelet
elıírásai szerint olyan módon kell a fogyasztási cikkel (termék) együtt a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani, amely a jótállási határidı végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A
jótállási jegy kiállítására vonatkozóan azonban egyéb alaki követelményrıl jogszabály nem
rendelkezik. Ennek alapján a jótállási jegy minta – a vállalkozás igényeinek megfelelıen – szabadon
szerkeszthetı, átalakítható, formázható a tartalom érdemi változtatása nélkül.
A jótállási jegy minta megfelelı kitöltésével és átadásával a vállalkozás hiánytalanul eleget tesz a
Korm. rendelet jótállási jegy kiállítására vonatkozó rendelkezéseinek. Szükséges azonban
megjegyezni, hogy a jótállási jegy minta pusztán segítség, útmutató kívánt lenni a vállalkozások
számára. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenırzései során a jövıben is el fog fogadni minden olyan
jótállási jegyet, amely megfelel a Korm. rendelet által elıírt tartalmi követelményeknek és nem
tartalmaz megtévesztı információt.
JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás [1] neve és címe: ...................................................................................................
..................................................................................................................................................
Termék megnevezése:..........................................................................................................
Termék típusa:........................................................................................................................
Termék gyártási száma (amennyiben van):.........................................................................
Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):.................................
..................................................................................................................................................
Vásárlás idıpontja:.................................................................................................................
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak
megbízottja végzi) az üzembe helyezés* idıpontja:..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………. (*a
megfelelı aláhúzandó)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének idıpontja: .............................................................................
Kijavításra átvétel idıpontja:.....................................................................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................
Hiba oka:...................................................................................................................................
Kijavítás módja:.....
A termék fogyasztó részére való visszaadásának idıpontja:.....................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének idıpontja: .............................................................................
Kijavításra átvétel idıpontja:.....................................................................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................
Hiba oka:...................................................................................................................................
Kijavítás módja:.....
A termék fogyasztó részére való visszaadásának idıpontja:.....................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének idıpontja: .............................................................................
Kijavításra átvétel idıpontja:.....................................................................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................
Hiba oka:...................................................................................................................................
Kijavítás módja:.....
A termék fogyasztó részére való visszaadásának idıpontja:.....................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDİ KI!
Kicserélés történt, amelynek idıpontja: ...................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDİ KI!
Kicserélés történt, amelynek idıpontja: ...................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
A jótállás idıtartama egy év. A jótállási határidı a fogyasztási cikk fogyasztó részére történı átadása,
vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
napjával kezdıdik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követıen
lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerőtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerőtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató
hibájára vezethetı vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás
okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsısorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerzıdésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a
fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelı határidın
belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a
kicseréléshez főzıdı érdeke megszőnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos
leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy elállhat a szerzıdéstıl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a
vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstıl) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre,
hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerő használatot
akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelı határidın belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási idıbe a kijavítási idınek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudja rendeltetésszerően használni. A jótállási idı a terméknek vagy a termék részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdıdik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötéső, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható terméket – a jármővek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a
javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetı el, a le- és felszerelésrıl, valamint az el- és
visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredı – így különösen kellék- és termékszavatossági,
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fıvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
mőködı békéltetı testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthetı. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása esetén a szerzıdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredı jogok
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetıek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:
(Szerviz megadása nem kötelezı.)

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................
A vállalkozás a minıségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzıdés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint
köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzıkönyvet felvenni és annak másolatát
haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6.
§-a szerinti elismervény átadására köteles.

 

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött
szerzıdés a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás nyújtására kötelez.

PDF  


FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

ZjQyMGE4Y