Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

» Elektronikus jotálási jegy

Elektronikus Jótálás jegy

A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor
beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet), ami alapján a vállalkozásnak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet
mellékletében felsorolt új termékekre (a továbbiakban: jótállásköteles termék). Hangsúlyozni kell, hogy
a kötelezı jótállás kötelezettje a vállalkozás: az, akit a fogyasztóval kötött szerzıdés a szerzıdés
tárgyát képezı szolgáltatás nyújtására kötelez.
A vállalkozás kötelezettsége tehát, hogy jótállásköteles termék értékesítésekor a fogyasztó részére –
a Korm. rendelet által elıírt tartalmi követelményeknek megfelelı – jótállási jegy kerüljön átadásra.
A jótállási jegy minta elkészítésénél az volt a célunk, hogy olyan dokumentumot bocsássunk a
vállalkozások rendelkezésére, amelyet valamennyi, a Korm. rendelet alapján kötelezı jótállás alá esı
termék értékesítése esetében használhatnak. A jótállási jegyet a vállalkozásnak a Korm. rendelet
elıírásai szerint olyan módon kell a fogyasztási cikkel (termék) együtt a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani, amely a jótállási határidı végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A
jótállási jegy kiállítására vonatkozóan azonban egyéb alaki követelményrıl jogszabály nem
rendelkezik. Ennek alapján a jótállási jegy minta – a vállalkozás igényeinek megfelelıen – szabadon
szerkeszthetı, átalakítható, formázható a tartalom érdemi változtatása nélkül.
A jótállási jegy minta megfelelı kitöltésével és átadásával a vállalkozás hiánytalanul eleget tesz a
Korm. rendelet jótállási jegy kiállítására vonatkozó rendelkezéseinek. Szükséges azonban
megjegyezni, hogy a jótállási jegy minta pusztán segítség, útmutató kívánt lenni a vállalkozások
számára. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenırzései során a jövıben is el fog fogadni minden olyan
jótállási jegyet, amely megfelel a Korm. rendelet által elıírt tartalmi követelményeknek és nem
tartalmaz megtévesztı információt.
JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás [1] neve és címe: ...................................................................................................
..................................................................................................................................................
Termék megnevezése:..........................................................................................................
Termék típusa:........................................................................................................................
Termék gyártási száma (amennyiben van):.........................................................................
Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):.................................
..................................................................................................................................................
Vásárlás idıpontja:.................................................................................................................
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak
megbízottja végzi) az üzembe helyezés* idıpontja:..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………. (*a
megfelelı aláhúzandó)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének idıpontja: .............................................................................
Kijavításra átvétel idıpontja:.....................................................................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................
Hiba oka:...................................................................................................................................
Kijavítás módja:.....
A termék fogyasztó részére való visszaadásának idıpontja:.....................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének idıpontja: .............................................................................
Kijavításra átvétel idıpontja:.....................................................................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................
Hiba oka:...................................................................................................................................
Kijavítás módja:.....
A termék fogyasztó részére való visszaadásának idıpontja:.....................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének idıpontja: .............................................................................
Kijavításra átvétel idıpontja:.....................................................................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................
Hiba oka:...................................................................................................................................
Kijavítás módja:.....
A termék fogyasztó részére való visszaadásának idıpontja:.....................................................
Gépjármő esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDİ KI!
Kicserélés történt, amelynek idıpontja: ...................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDİ KI!
Kicserélés történt, amelynek idıpontja: ...................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
A jótállás idıtartama egy év. A jótállási határidı a fogyasztási cikk fogyasztó részére történı átadása,
vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
napjával kezdıdik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követıen
lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerőtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerőtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató
hibájára vezethetı vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás
okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsısorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerzıdésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a
fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelı határidın
belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a
kicseréléshez főzıdı érdeke megszőnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos
leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy elállhat a szerzıdéstıl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a
vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstıl) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre,
hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerő használatot
akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelı határidın belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási idıbe a kijavítási idınek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudja rendeltetésszerően használni. A jótállási idı a terméknek vagy a termék részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdıdik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötéső, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható terméket – a jármővek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a
javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetı el, a le- és felszerelésrıl, valamint az el- és
visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredı – így különösen kellék- és termékszavatossági,
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fıvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
mőködı békéltetı testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthetı. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása esetén a szerzıdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredı jogok
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetıek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:
(Szerviz megadása nem kötelezı.)

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
Telefonszám:..........................................................................................................................
E-mail cím:...............................................................................................................................
A vállalkozás a minıségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzıdés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint
köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzıkönyvet felvenni és annak másolatát
haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6.
§-a szerinti elismervény átadására köteles.

 

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött
szerzıdés a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás nyújtására kötelez.

PDF  

Változtak a jótállás szabályai 


FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NDYyMW