Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

» információk a jótállás
Jótállás információ

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. Utóbbiról akkor

beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási

cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm. rendelet), ami alapján a vállalkozásnak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet

mellékletében felsorolt új termékekre (a továbbiakban: jótállásköteles termék). Hangsúlyozni kell, hogy

a kötelező jótállás kötelezettje a vállalkozás: az, akit a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés

tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

A vállalkozás kötelezettsége tehát, hogy jótállásköteles termék értékesítésekor a fogyasztó részére –

a Korm. rendelet által előírt tartalmi követelményeknek megfelelő – jótállási jegy kerüljön átadásra.

A jótállási jegy minta elkészítésénél az volt a célunk, hogy olyan dokumentumot bocsássunk a

vállalkozások rendelkezésére, amelyet valamennyi, a Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá eső

termék értékesítése esetében használhatnak. A jótállási jegyet a vállalkozásnak a Korm. rendelet

előírásai szerint olyan módon kell a fogyasztási cikkel (termék) együtt a fogyasztó rendelkezésére

bocsátani, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A

jótállási jegy kiállítására vonatkozóan azonban egyéb alaki követelményről jogszabály nem

rendelkezik. Ennek alapján a jótállási jegy minta – a vállalkozás igényeinek megfelelően – szabadon

szerkeszthető, átalakítható, formázható a tartalom érdemi változtatása nélkül.

A jótállási jegy minta megfelelő kitöltésével és átadásával a vállalkozás hiánytalanul eleget tesz a

Korm. rendelet jótállási jegy kiállítására vonatkozó rendelkezéseinek. Szükséges azonban

megjegyezni, hogy a jótállási jegy minta pusztán segítség, útmutató kívánt lenni a vállalkozások

számára. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzései során a jövőben is el fog fogadni minden olyan

jótállási jegyet, amely megfelel a Korm. rendelet által előírt tartalmi követelményeknek és nem

tartalmaz megtévesztő információt.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás [1] neve és címe: ...................................................................................................

..................................................................................................................................................

Termék megnevezése:..........................................................................................................

Termék típusa:........................................................................................................................

Termék gyártási száma (amennyiben van):.........................................................................

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):.................................

..................................................................................................................................................

Vásárlás időpontja:.................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak

megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:..........................................................

…………………………………………………………………………………………………………………. (*a

megfelelő aláhúzandó)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .............................................................................

Kijavításra átvétel időpontja:.....................................................................................................

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................

Hiba oka:...................................................................................................................................

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....................................................

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .............................................................................

Kijavításra átvétel időpontja:.....................................................................................................

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................

Hiba oka:...................................................................................................................................

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....................................................

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .............................................................................

Kijavításra átvétel időpontja:.....................................................................................................

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:............................................................

Hiba oka:...................................................................................................................................

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....................................................

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:........................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,

vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés

napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően

lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak

megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató

hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott

jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan

állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a

fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn

belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a

kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos

leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,

vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a

vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként

indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három

munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre,

hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot

akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére

figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak

törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket

nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének

kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás

következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként

nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a

javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és

visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági,

illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett

működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére

bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az

ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján

kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok

az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

(Szerviz megadása nem kötelező.)

Név:..........................................................................................................................................

Cím:..........................................................................................................................................

Telefonszám:..........................................................................................................................

E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................

Cím:..........................................................................................................................................

Telefonszám:..........................................................................................................................

E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................

Cím:..........................................................................................................................................

Telefonszám:..........................................................................................................................

E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................

Cím:..........................................................................................................................................

Telefonszám:..........................................................................................................................

E-mail cím:...............................................................................................................................

Név:..........................................................................................................................................

Cím:..........................................................................................................................................

Telefonszám:..........................................................................................................................

E-mail cím:...............................................................................................................................

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási

szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint

köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát

haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6.

  • -a szerinti elismervény átadására köteles.

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött

szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez..

Fontos változás 

Januártól minőségi kifogás esetén a korábbi fél év helyett egy éven át a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék hibája a gyártáskor keletkezett, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. A vételárat bizonyos esetekben a szavatossággal érintett termékeknél (ilyenek például a ruhák, a cipők és a 10 ezer forintnál olcsóbb műszaki cikkek) is vissza lehet kérni már az első javítás vagy csere után.

Az árukra és digitális szolgáltatásokra vonatkozó szavatosságnál a korábbi hat hónapról egy évre nő az időszak, amikor a termékkel kapcsolatos minőségi kifogás esetén a vállalkozás oldalán van a bizonyítási teher. A vásárlástól számított egy évig tehát a kereskedőnek kell igazolnia a hiba okát nemcsak hazánkban, hanem - uniós szabályváltozásról lévén szó - az EU teljes területén is. Jelenleg fél év után a fogyasztóra száll át ez a kötelezettség, a jövő évtől újabb hat hónapig az eladó gondja lesz a bizonyítás. Ha kiderül, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt vált működésképtelenné, hibásodott meg, a kereskedő nem köteles azt javíttatni, cserélni.

Magyarországon a szavatossági jogok minden termékre érvényesek, a kötelező jótállás az árucikkek jogszabályban meghatározott szűkebb körére vonatkozik. Idéntől az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére a jótállásköteles termékeknél háromszori javítás után már kötelező a csere. Jövőre a szavatossággal kapcsolatban is megjelenik az a lehetőség, hogy bizonyos esetekben már az első javítást vagy cserét követően visszakérhető a vételár. Erre okot adó körülmény lehet, ha a vállalkozás nem végezte el a cserét vagy javítást, vagy a hiba súlya a szerződés azonnal megszüntetését indokolja - álla közleményben.

A kereskedők önkéntes jótállást vállalhatnak, a piaci gyakorlatban ezt például úgy teszik, hogy már a 8 ezer forintos hajszárítóra is biztosítják a jótállást, vagy a 100 ezer forintnál olcsóbb tévére is megadják a 2 éves garanciát. 2022-től ezen az eddig szabályozatlan területen is a fogyasztók érdekeit védő uniós rendelkezések lépnek életbe. A cégeknek jótállási nyilatkozatot kell kiadniuk tartós adathordozón (például papíron vagy e-mailben), amelynek tartalmaznia kell a jótállásra kötelezett nevét és címét, az áru megjelölését. Ha az adott terméket 3 év önkéntes jótállással reklámozzák, de az átadott jótállási nyilatkozatban csak 2 éves jótállási időt tüntetnek fel, akkor a fogyasztó szempontjából az előbbi számít irányadónak - tették hozzá.

Az ITM 2021 elejétől alapjaiban újította meg a jótállás-szavatosság 17 éve lényegében változatlan szabályozását. A korábbi egységesen egy évvel szemben a termék árától függően kétszer-háromszor hosszabb lehet a jótállási idő. Egyértelműsítettük, hogy a garanciális ügyintézéshez nem követelhető meg az eredeti csomagolás, lehetővé tettük az elektronikus jótállási jegyek kiállítását. A fogyasztóvédelmi hatóság az év eleje óta ellenőrzi az új előírások betartását. A kereskedők a kezdetekhez képest sokkal jobban teljesítenek az ügyfelek tájékoztatásában, de a jótállási jegyekkel kapcsolatos gyakorlatuk még sok kívánnivalót hagy maga után. A helyes jogalkalmazás megkönnyítése érdekében jótállási jegy mintát készített a tárca, amit már több mint ezernégyszázan töltöttek le – idézi a közlemény Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárt.

Változtak a jótállás szabályai 


FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

M2I1M2I5ZD